โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางซื่อ

• โรงเรียนอนุบาลแสงโสม ข้อปลีกย่อย: เน้นแยกออกเด็กนักเรียนศึกษาชนิดมีความสุข เพราะเปลี่ยนอนุศาสน์สถานที่เกาะนักเรียนดำรงฐานะศูนย์กลาง ใช้คืนระเบียบแกนกลางการศึกษาเล่าเรียน กับใช้การบูรณาการประกอบด้วยการศึกษาโดยผ่านการทำตน เพราะชดใช้ Project Approach เน้นแจกเด็กนักเรียนคว้าฝึกการนึกดู การวางแผน ทุกห้องเรียนมีครูประจำชั้นนักปราชญ์อย่างน้อย 3 – 4 ท่าน การเล่าเรียนจักจับนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนจะเลือกสรรประเด็น และตั้งคำถามอันสถานที่โหยจะรู้ กับกิจกรรมที่จ้าขึ้นจักตอบคำถามเด็ก ๆ ได้มา นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ แหล่ด้านเพราะว่าทั่วถึงมากมายความตรัสรู้ อาทิเช่น เนื้อความกล้วย ก็จักมีกิจกรรมปลูกกล้วย ก่อกล้วยบวดแม่ชี ทำขนมหวานกล้วย สร้างภาพพิมพ์ก้านดอกกล้วย ประดิษฐ์ของเด็กเล่นจากใบกล้วย รจิตกลอนกล้วย เขียนเพลงกล้วย เป็นอาทิ ภูมิหลัง: kindergarten.sangsomschool.com/ ระดับชั้น: อนุบาล ปฐม ติดต่อ: 6 ทางผ่านหมู่ชนแช่มชื่น 32 ตัวถนนมวลชนเบิกบาน เยื้องหมู่บ้านซิเมนต์ไทย ติดต่อมันสมอง 02 585 6433 , 02 585 5316 […]